Menu

Všeobecné obchodní podmínky

Zde naleznete všeobecné podmínky společnosti Monobrand s r.o. se sídlem: Praha 9, Klanovice, V Pátém 271, PSČ 190 14 IČ: 04627962, DIČ: CZ04627962, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 251042.

OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují veškeré vztahy, do nichž vstupuje společnost Monobrand s.r.o. IČ: 04627962, se sídlem V Pátém 271, 190 14 Praha 9, Klanovice (dále jen „prodávající“ či „společnost“) při uzavírání právních vztahů s jinou osobou (dále jen „kupující“ či „zákazník“).

 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky se aplikují, vedle každé uzavřené smlouvy se společností, na každou nabídku společnosti a na každou objednávku zákazníka, kterou společnost přijme, není-li výslovně ujednáno mezi společností a zákazníkem jinak.

 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou součástí obsahu všech smluvních vztahů mezi společností a zákazníkem.

 4. Zákazník je vázán svou objednávkou či nabídkou až do její akceptace či odmítnutí společností. Společnost může dodatečně objednávku zákazníka omezit či zrušit vzhledem k možnostem společnosti. Zákazník je oprávněn změnu objednávky či nabídky provést do okamžiku, než společnost začala plnit svůj závazek vůči zákazníkovi. V případě, kdy se objednávka týká zboží na skladě společnosti, lze její změnu provést kdykoliv do okamžiku převzetí zboží zákazníkem se souhlasem společnosti.

 5. Veškeré vztahy mezi společností Monobrand s.r.o. a zákazníkem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“). Spotřebitelem dle těchto všeobecných obchodních podmínek je podle § 419 občanského zákoníku každá fyzická osoba, která nakupuje zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti.

 6. Zboží dodávané společností Monobrand s.r.o. není bez předchozího písemného souhlasu společnosti Monobrand s.r.o. určeno k dalšímu prodeji.1. Obecná ustanovení

OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Zákazník je povinen uvést v objednávce tyto údaje:
  1. Svoji identifikaci, tj. obchodní firmu či jméno a příjmení, sídlo/bydliště, IČ,DIČ, kontakt (telefon, fax nebo e-mailovou adresu).

  2. Kód objednávaného zboží podle katalogu a popřípadě také jeho popis.

  3. Množství objednávaného zboží.

  4. Den dodání zboží dohodne-li se zákazník se společností Monobrand odlišně od těchto všeobecných obchodních podmínek.

  5. Jméno, příjmení a podpis osoby, oprávněné za zákazníka jednat, případnětaké otisk razítka zákazníka.

  6. Jméno a příjmení kontaktní osoby (nebude-li tento údaj uveden, má se zato, že k převzetí dodávaného zboží je oprávněn zákazník, popřípadě jakýkoli jeho zaměstnanec.

 2. Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Společnost Monobrand se v takovém případě pokusí kontaktovat zákazníka a vyzvat ho k odstranění nedostatků objednávky a jejímu případnému zpřesnění a/nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících a/nebo doplňujících objednávku společnosti Monobrand se objednávka považuje za úplnou.

 3. Společnost Monobrand potvrdí zákazníkovi přijetí objednávky, a to v elektronické formě na jím uvedenou adresu.

 4. Pokud zákazník odesílá společnosti Monobrand první objednávku, je povinen zároveň s ní odeslat své identifikační doklady, tj. výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu apod. a osvědčení o DIČ.

 5. Zákazník bere na vědomí, že společnost Monobrand není povinna s ním uzavřít kupní smlouvu, pokud dříve podstatným způsobem porušil kupní smlouvu nebo všeobecné obchodní podmínky.

KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Kupní cena je stanovena dle ceníku prodávajícího platného v době přijetí objednávky kupujícího, nedohodnouli se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Jako podklad k zaplacení kupní ceny vystaví prodávající daňový doklad – fakturu. Ceníky prodávajícího pro fakturaci mohou být měněny bez předběžného oznámení, aktuální ceník společnosti je každému zákazníkovi kdykoliv k dispozici na provozovně společnosti.

 2. Podkladem pro zaplacení dodaného zboží je faktura. Faktura – daňový doklad bude vystavena prodávajícím v souladu s právními předpisy a bude obsahovat zejména tyto skutečnosti: číslo faktury, název, sídlo a DIČ kupujícího, název, sídlo, IČ a DIČ prodávajícího, předmět dodávky a den uskutečnitelného zdanitelného plnění, den vystavení faktury, den splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno, celkovou fakturovanou částku a náležitosti daně z přidané hodnoty. Kupující nese plnou odpovědnost za správnost údajů uvedených v objednávce. Kupující není při zachování totožných informacích z objednávky na faktuře, co do ceny, množství a kvality, oprávněn zboží odepřít nebo jakkoli podmínit uhrazení vystavené faktury.

 3. Kupní cena za objednané zboží je splatná před jeho dodáním v hotovosti nebo bankovním převodem v den splatnosti faktury, pokud nebylo dohodnuto jinak. Jiný způsob platby nemá za následek změnu ani novaci platebních podmínek prodávajícího. Platby v hotovosti nezakládají právo k žádné srážce či slevě. Za okamžik zaplacení kupní ceny se považuje datum připsání příslušné částky na účet prodávajícího nebo úhrada příslušné částky v hotovosti v sídle nebo provozovně prodávajícího.

 4. Není-li dohodnuto jinak, nejsou v kupní ceně zahrnuty náklady na přepravu zboží kupujícímu, poštovné, cena přepravních obalů, balné či jiné poplatky. Veškeré tyto náklady nese kupující. Platný ceník prodávajícího či dohoda prodávajícího a kupujícího mohou určit odchylné podmínky.

 5. Jestliže je, s výjimkou ustanovení výše uvedených a vzhledem k poskytnutým zárukám, zboží prodávajícího placeno ve splátkách, pak nezaplacení i jediné dohodnuté splátky má za následek automatickou ztrátu výhody splátek a kupující je povinen okamžitě uhradit zbývající část kupní ceny v plné výši. Mimo to si prodávající vyhrazuje právo pozastavit placení vlastních závazků, které má vůči kupujícímu, až do úplného uhrazení nevyrovnaných částek. Zároveň je prodávající oprávněn dodávat zboží kupujícímu pouze na základě plateb v hotovosti. Tím není dotčeno právo na zápočet vzájemných pohledávek. V případě prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to na výzvu prodávajícího. Zákonný úrok z prodlení není dohodnutou smluvní pokutou dotčen.

 6. Při odeslání zboží prodávajícím nastanou účinky odevzdání zboží kupujícímu vždy předáním zboží přepravci.

 7. Případné slevy jsou poskytnuty kupujícímu pouze v případě, že všechny splatné pohledávky vůči prodávajícímu jsou ze strany kupujícího uspokojeny. Na poskytnutí slevy neexistuje právní nárok. Rozhodnutí o poskytnutí slevy je v zcela v kompetenci prodávajícího a závisí zcela na jeho uvážení. IV. Způsob dodání 1. Místem předání objednaného zboží je provozovna prodávajícího, uvedená v kupní smlouvě, není-li výslovně písemné dohodnuto jinak. Kupující provede odběr zboží na základě výzvy prodávajícího. V případě jiného místa dodání, se kterým prodávající souhlasil, dodá prodávající zboží na takto dohodnuté místo. 2. Objednané zboží je oprávněn převzít od prodávajícího pouze kupující osobně nebo osoba oprávněná dle právních předpisů za kupujícího jednat, popř. zástupce kupujícího na základě plné moci. Kupující, resp. oprávněné osoby za kupujícího, jsou povinny převzetí zboží písemně potvrdit, zároveň jsou tyto osoby povinny prodávajícímu prokázat svoji totožnost (občanským průkazem apod.) a oprávnění převzít zboží (výpisem z obchodního rejstříku, plnou mocí, aj.). Povinnost prokázat se dle předchozí věty neplatí, pokud oprávnění osob přebírajících za kupujícího vyplývá z jejich pracovního zařazení či se z takového zařazení na existenci takového oprávnění k přebírání zboží dá, vzhledem k praktikám běžným v obchodním styku či vzhledem k praxi zaběhnuvší se mezi stranami, usuzovat. Přebírá-li zboží přepravce, je kupující povinen zaslat prodávajícímu do 3 dnů od převzetí zboží potvrzený dodací list prokazující převzetí zboží kupujícím. 

ZPŮSOB DODÁNÍ

 1. Místem předání objednaného zboží je provozovna prodávajícího, uvedená v kupní smlouvě, není-li výslovně písemné dohodnuto jinak. Kupující provede odběr zboží na základě výzvy prodávajícího. V případě jiného místa dodání, se kterým prodávající souhlasil, dodá prodávající zboží na takto dohodnuté místo.

 2. Objednané zboží je oprávněn převzít od prodávajícího pouze kupující osobně nebo osoba oprávněná dle právních předpisů za kupujícího jednat, popř. zástupce kupujícího na základě plné moci. Kupující, resp. oprávněné osoby za kupujícího, jsou povinny převzetí zboží písemně potvrdit, zároveň jsou tyto osoby povinny prodávajícímu prokázat svoji totožnost (občanským průkazem apod.) a oprávnění převzít zboží (výpisem z obchodního rejstříku, plnou mocí, aj.). Povinnost prokázat se dle předchozí věty neplatí, pokud oprávnění osob přebírajících za kupujícího vyplývá z jejich pracovního zařazení či se z takového zařazení na existenci takového oprávnění k přebírání zboží dá, vzhledem k praktikám běžným v obchodním styku či vzhledem k praxi zaběhnuvší se mezi stranami, usuzovat. Přebírá-li zboží přepravce, je kupující povinen zaslat prodávajícímu do 3 dnů od převzetí zboží potvrzený dodací list prokazující převzetí zboží kupujícím.

 3. Za okamžik dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu přepravci k přepravě nebo den, kdy si kupující vyzvedl zboží v provozovně prodávajícího.

 4. V případě prodlení s dodáním zboží způsobeném přepravcem (nebo třetí osobou) ponese prodávající odpovědnost za prodlení pouze tehdy, prokáže-li se prodávajícímu hrubá nedbalost při odevzdání předmětného zboží přepravci. V žádném případě však prodávající neponese odpovědnost za zpoždění způsobené skutečnostmi, které nemohl při vynaložení rozumné péče ovlivnit. Takovými skutečnostmi jsou kromě zásahu vyšší moci, zejména prodlení při celní kontrole, technické a logistické obtíže při přepravě apod. Prodávající nenese jakoukoliv odpovědnost za jednání třetích osob.

 5. Dostane-li se kupující do prodlení s převzetím zboží, je prodávající oprávněn od objednávky odstoupit, nebo účtovat kupujícímu kromě ceny zboží i poplatek za úschovu zboží ve výši 1% z ceny nepřevzatého zboží za každý den prodlení.

 6. Společnost a zákazník se dohodli, že částečné dodávky zboží jsou přípustné, pokud to bude výslovně písemně ujednáno ve smlouvě. V případě částečného plnění smlouvy prodlení na straně prodávajícího neopravňuje kupujícího odstoupit od smluvního vztahu.

PŘECHOD VLASTNICTVÍ, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

 1. Až do úplného uhrazení kupní ceny zboží (včetně případných úroků z prodlení a smluvních pokut) dodaného prodávajícím kupujícímu zůstává toto zboží v majetku společností. Kupující tedy nabývá vlastnické právo až úplným uhrazením kupní ceny.

 2. Kupující nemá právo se zbožím ve vlastnictví prodávajícího nakládat za účelem jeho dalšího prodeje bez písemného souhlasu prodávajícího.

 3. Kupujícímu je zakázáno poškozovat nebo zkreslovat, a to buď úplně, nebo částečně, značky a čísla vyznačená na zboží prodávajícího, a dále prodávat zboží, které by bylo poškozeno nebo zkresleno.

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD RIZIKA

 1. Pokud kupující nepřevezme zboží ve smluvené době a na smluveném místě, je prodávající oprávněn, pokud netrvá na plnění smlouvy a nevyžaduje náhradu škody z opožděného převzetí, odstoupit od smlouvy, prodat zboží jinde a vyžadovat od kupujícího náhradu škody za ztrátu takto vzniklou nebo, a to dle svého vlastního uvážení, nechat toto zboží uskladnit na nebezpečí a náklady kupujícího ve svém vlastním skladu nebo ve veřejném skladu u třetí osoby.

 2. Nebezpečí vzniku nahodilé zkázy nebo škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží kupujícímu. Prodávající neodpovídá za škody na zboží vzniklé při jeho přepravě.

KVALITA ZBOŽÍ

 1. Pokud není sjednána žádná jakost dodávaného zboží, prodávající dodá kupujícímu zboží v jakosti vhodné pro účel obvyklý.

ZÁRUČNÍ DOBA

 1. Na zboží dodané prodávajícím podnikateli se vztahuje záruka za jakost dle českých právních předpisů platných v době uzavření kupní smlouvy a to potud, pokud tuto záruku obecně závazný právní předpis ve vztahu mezi podnikateli navzájem výslovně stanovuje.

 2. Na prodávané zboží fyzickým osobám, které není určeno k využití při podnikání, tj. u osob, které při uvádění fakturačních údajů v objednávce neuvádějí IČ ani neuvádějí DIČ pro uplatnění odpočtu DPH, je poskytována záruka v trvání 24 měsíců, pokud není v záručním listě stanovena záruční doba delší.

 3. Pro jiné osoby, než uvedené v odst. 2 tohoto článku, činí záruční doba 12 měsíců.

 4. Pro posouzení jakosti věci dodané prodávajícím je rozhodující technická dokumentace výrobce daného zboží. Tato odpovědnost nevzniká, jestliže vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí společnost plnila svůj závazek.

 5. Záruka začíná převzetím výrobku kupujícím. Předmět reklamace je prošetřen výrobcem. V případě uznání reklamace výrobcem je výrobek v záruční době bezplatně nahrazen novým. Neuzná-li výrobce reklamaci z důvodu cizího zavinění nebo je-li výrobek funkční, kupující hradí náklady spojené se zasláním výrobku na přezkoušení/posouzení dodavatelem. Lhůta na přezkoušení dodavatelem není pevně daná a je závislá na možnostech výrobce.

 6. Kupující bere na vědomí, že při uplatnění odpovědnosti za vady zboží u prodávajícího, nemá právo na náhradu škody, která z vady vznikla – v souvislosti s reklamací zboží (náhrada cestovních výdajů, ztráty na výdělku, škody samotné, vč. opakované de/montáže, ušlého zisku, náklady právního zastoupení, atd.) Záruční doba začíná běžet ode dne dodání zboží.

 7. Je-li kupujícímu umožněno ze zákona zvolit si právo z vadného plnění prodávajícího, musí tak učinit u společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů od zjištění vady písemným oznámením.

 8. Záruka za jakost je řešena příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, ledaže se v těchto všeobecných obchodní podmínkách stanovuje jinak.

VYŠŠÍ MOC

 1. Vyšší mocí se rozumí mimořádné okolnosti zabraňující plnění povinností, vyplývajících ze smlouvy a vzniklých až po uzavření smlouvy, které nemohly být příslušnými smluvními stranami odvráceny. Pokud vzniknou okolnosti, které mají povahu vyšší moci a znemožní plnění smluvních povinností prodávajícího, má prodávající právo přiměřeně prodloužit dodací lhůtu nebo odstoupit od smlouvy. V obou případech bez povinnosti k náhradě škody.

 2. Za případ vyšší moci, která vede ke zničení nebo poškození zboží ve smyslu těchto VOP, se pokládá živelná pohroma (např. voda, krupobití, mráz, oheň, válka, občanské nepokoje) za předpokladu, že prodávající nemohl takovému zničení nebo poškození zboží zabránit ani při maximálním úsilí a dále za předpokladu, že k takovému zničení nebo poškození zboží nedošlo v důsledku nedbalosti ze strany prodávajícího.

 3. Vandalismus a stávka není případem vyšší moci.

PODMÍNKY VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 1. Na zpětný odběr zboží není právní nárok. Prodávajícímu lze vrátit zboží, které bylo prokazatelně zakoupeno v jeho provozovně, dále nesmí být zboží starší 90 dnů a nesmí být vadné. Zároveň kupující nesměl zboží žádným způsobem používat.

 2. Za doklad prokazující původ a datum nákupu je kopie faktury či dodacího listu.

 3. Možnost vrácení zboží musí být dopředu projednáno a odsouhlaseno odpovědným pracovníkem prodávajícího.

 4. Poplatek za vrácení zboží činí 40% z ceny uvedené na faktuře za předmětné zboží, není-li dohodnuto s prodávajícím jinak. Zboží vyrobené na zakázku nebo objednané speciálně pro kupujícího nelze vrátit.

 5. Vrácené zboží musí být nepoškozené a v originálním balení.

 6. Pokud vrácené zboží nesplňuje podmínky stanovené v tomto bodě, bude vráceno zpět kupujícímu na jeho náklady.

 7. Finanční vyrovnání za vrácené zboží se uskuteční dobropisem.

 8. Spolu se zasláním vráceného zboží a všech výše zmíněných dokladů musí kupující podat žádost o vrácení zboží, která je dostupná na internetových stránkách společnosti či v provozovnách společnosti.

REKLAMACE

 1. Reklamace se řídí reklamačním řádem, který je uveřejněn na webových stránkách společnosti.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

 1. Zákazník může od každého smluvního vztahu se společností odstoupit poskytnutím odstupného ve výši 40% z celkové dohodnuté ceny zboží bez DPH a za předpokladu, že s odstoupením společnost souhlasí.

 2. Kupující prohlašuje, že bude předem společnosti informovat o věcech změnách na jeho straně, které mohou mít vliv na jejich spolupráci (zejména pak změny zápisu v obchodním rejstříku, změny v živnostenském rejstříku, vstup do úpadku či hrozícího úpadku, rozhodnutí o likvidaci anebo nařízení exekuce).

 3. Poštovní zásilky se doručují mezi smluvními stranami na adresy uvedené ve smlouvě, a pokud ji není, tak na adresu sídla či místa podnikání/bydliště uveřejněné v příslušných rejstřících v době odeslání zásilky. V případě odmítnutí převzetí zásilky adresátem se zásilka považuje za doručenou dnem, kdy adresát odmítl zásilku převzít, a v případě nevyzvednutí zásilky v úložné lhůtě se zásilka považuje za doručenou 3 dnem po odeslání zásilky adresátovi.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou podřízeny českému právnímu řádu.

 2. Všechny spory mezi smluvními stranami, ať již dříve či v budoucnu vzniklé, budou rozhodovány Obvodního soudu pro Prahu 2.

 3. Tyto podmínky (VOP) se stávají součástí všech smluv se společností jejich akceptací zákazníkem, za níž se považuje vedle podpisu zákazníka na VOP i uzavření kupní smlouvy, od tohoto okamžiku jsou mezi smluvními stranami platné a účinné. K účinnosti VOP postačí, potvrdí-li zákazník, že jsou mu známy, neboť je již obdržel v písemném vyhotovení. Spolu s těmito VOP jsou součástí jednotlivých smluv i platné ceníky společnosti platné vždy v době, ve které jsou ty či ony konkrétní smlouvy uzavírány.

 4. Obchodní podmínky zákazníka, které nebyly společností výslovně písemně odsouhlaseny, jsou vůči ní neúčinné. Ujednání odsouhlasených obchodních podmínek zákazníka, které se liší od obsahu VOP společnosti, jsou vůči ní neúčinné, není-li jiné písemné dohody. V případě, že kolizi ujednání řeší obchodní podmínky zákazníka stejně či podobně, mají přednost VOP společnosti.

 5. Jakákoliv změna VOP společností je možná, pokud zákazník nebude mít k novému znění VOP vypracovaných společností žádných připomínek do pěti pracovních dnů od jejich oznámení stálému zákazníkovi při jeho nejbližším nákupu, anebo oznámení zákazníkovi v provozovnách společnosti či na webových stránkách společnosti www.monobrand.cz); marným uplynutím uvedené lhůty pak platí novelizované VOP. Bude-li mít zákazník v uvedené lhůtě námitek a tyto námitky se budou týkat změn podmínek, platí původní znění podmínek ve spojení s ujednáními nových VOP, jež nebyly zákazníkem rozporovány; toto ujednání nebrání tomu postupu zákazníka, aby pro změnu VOP vypověděl dlouhodobý smluvní vztah se společností ve výpovědní lhůtě třech kalendářních měsíců, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď společnosti doručena. 6. Pokud VOP stanoví něco jiného, než smlouva uzavřená mezi společností a zákazníkem, má přednost ustanovení ve smlouvě.

 6. Ujednává se, že na pohledávky za zákazníkem může společnost jednostranně započíst svoje závazky. Zákazník může postoupit svoje pohledávky za společností po jejím předchozím písemném souhlasu.

 7. Zákazník prodlužuje promlčecí dobu práv společnosti ze závazkového vztahu se společností na dobu deseti let od doby, kdy promlčecí doba začne běžet poprvé.

 8. Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy sjednané mezi prodávajícím a kupujícím.

 9. Neplatnost jakéhokoliv ujednání těchto VOP nemá za následek neplatnost VOP jako celku. Jednotlivá ujednání jsou pro účely výkladu a posouzení platnosti aúčinnostiodsebeoddělitelná.

 10. Tyto všeobecné podmínky platí od 1. 1. 2016.